Binabantayan ni Yahweh ang mga nag-iingat ng kaalaman. “Maraming bagay ang lumalabas sa pag-uusap. “Ikaw mismo ang naging kaniyang katulong.” (Awit 10:14) Gagawin naman ng maibiging matatanda sa kongregasyon ang pinakamabuti nilang magagawa upang mapasigla ang mga magulang habang pinangangalagaan ng mga ito ang sariling mga anak. Sa ngayon ay gayon na lamang ang respeto sa kaniya ng kaniyang mga anak at natutuhan nilang pahalagahan ang pag-ibig at pagmamalasakit na ipinakita niya sa pamamagitan ng pagtitiyaga sa pangangasiwa ng isang regular na pampamilyang pag-aaral. “ ‘Kayo ang asin ng lupa; ngunit kung ang asin ay tumabang, paano maibabalik ang alat nito? Sa karamihan ng mga pamilya, ang ama ay hindi nag-iisa sa pangangalaga sa kaniyang mga anak. Mga Kawikaan 22:6. (Lucas 10:30-​35) “Iyon ay nagiging makatotohanan at nakatutuwa.”. Kawikaan 3:13 - Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan, at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. T793-May nabasa ako sa Biblia tungkol sa mga myths and endless genealogies. Ang magiliw mangusap at may pusong dalisay. (Deuteronomio 6:24, 25) Kapansin-pansin, partikular na tinagubilinan ni Moises ang mga ama na turuan ang kanilang mga anak ‘kapag sila’y nakaupo sa kanilang bahay.’ Ang gayong pagtuturo ay bahagi ng pangangalaga sa pamilya. Pakipaliwanag po iyon. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran, at hanggang sa paglaki'y di niya ito malilimutan. Isinasabalikat ang Pananagutan ng Pangangalaga sa Pamilya. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Biblia (2005). * (Kawikaan 22:6) Kahit tin-edyer na sila, makipag-usap pa rin sa kanila. Taglay ang pusong punung-puno ng espirituwal na pagpapahalaga, mabisang masusunod ng mga magulang na Israelita ang kasunod na sinabi ni Moises: “Dapat mong itimo [ang mga salita ng Batas ng Diyos] sa iyong anak at salitain ang mga ito kapag ikaw ay nauupo sa iyong bahay at kapag ikaw ay lumalakad sa daan at kapag ikaw ay nahihiga at kapag ikaw ay bumabangon.”​—Deuteronomio 6:7; 11:19; ihambing ang Mateo 12:34, 35. Saloobin sa mga Tao. 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. Kaya kung mapananatili mo ito, si Jehova ay tumutulong at naglalaan ng bunga.”. 19 Sinasabi ko ito sa iyo sapagkat nais kong si Yahweh ang iyong panaligan. 6 Sabi ng Kawikaan 22:6: “Sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran.” jw2019 jw2019 エホバの天の 兵 車が進路を調整するのに応じて,あなたも遅れずにそれに付いて行きますか。 Isaalang-alang ang tagubilin ni Moises sa bansang Israel nang sila’y nagkakampo sa kapatagan ng Moab, noong sila’y malapit nang pumasok sa Lupang Pangako. Bawat isa ay magandang panuntunan at magdudulot ng kaalaman. “Kung kinakailangang baguhin ang oras ng aming pag-aaral,” sabi ng anak na si Clare, “laging inilalagay ni Dad ang bagong oras sa pinto ng fridge, para malaman naming lahat kung kailan.”. ngunit di niya pinagtatagumpay ang salita ng mga mangmang. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) 22:7 Datapuwa't ang hari ay nagalit; at sinugo ang kaniyang mga hukbo, at pinuksa ang mga mamamataytaong yaon, at sinunog ang kanilang bayan. 22:6 At hinawakan ng mga iba ang kaniyang mga alipin, at sila'y dinuwahagi, at pinagpapatay. Welcome to the world of controversies. Huwag kailanman kalilimutan na ang pananagutan ng pagtuturo sa mga anak ay nakasalalay sa mga magulang. (Mga Kawikaan 22: 6). Tatlumpu ang kawikaang ito. “Ang kamangmangan ay nababalot sa puso ng bata,” sabi ng Kawikaan 22:15. Saka hayaan ang mga nakatatandang anak na magdagdag ng mga detalye at ipasok ang mga punto na kanilang pinaghandaan.” Ang paraang ito ng maunawaing pakikitungo sa kanilang mga anak ay magpapangyari sa mga magulang na maituro ang kahalagahan ng pagsasaalang-alang sa iba. at hindi magtatagal ang kanyang kasamaan. Bilang magulang, dapat na ikaw ang pangunahing pinagkukunan ng maaasahang impormasyon ng iyong anak na tin-edyer. I am no more than an ordinary man who has been spending life as if knowing nothing. 18 Ito'y magdudulot sa iyo ng kaligayahan kung isasaulo mo. Maaaring imungkahi nila ang isang pampamilyang talakayan at pagkatapos ay dumalo siya upang makapagbigay ng ilang praktikal na mungkahi kung paano makapag-aaral nang sama-sama. Alam mo kung ano ang dapat mong gawin bilang isang magulang. baka mahawa sa kanila at sa bitag ay masilo. Nalalaman mo ang nangyayari sa paaralan, at higit na nakatutuwa, nakikita mo kung anong mga saloobin ang sumisibol sa iyong mga anak.” Ang kaniyang asawa, si Sandra, ay sumasang-ayon at nakadaramang siya man ay nakikinabang nang malaki sa pampamilyang pag-aaral. Ang nagreregalo sa mayaman o umaapi sa mahirap para magpayaman. Sa gayon, may maisasagot ka kung may magtanong sa iyo. Kaya nga, sa espirituwal na tulong mula sa ating Ama, si Jehova, at sa kaniyang tulad-inang organisasyon, maging ang “walang ama” ay makapagtatamasa sa paano man ng pag-aaral sa Bibliya. Nasumpungan nina Simon at Mark, na ngayo’y mga tin-edyer na, na noong sila’y mga bata pa, talagang gustung-gusto nilang pag-aralan ang aklat na Ang Pinakadakilang Tao na Nabuhay Kailanman kasama ng kanilang mga magulang. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan. Bilang magulang, dapat na ikaw ang pangunahing pinagkukunan … An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Palayasin mo ang mga sulsol at mawawala ang alitan. (Pope John Paul II, 2002) Pag-uugnay ng Batayang Konsepto sa Pag-unlad Ko Bilang Tao . Kawikaan 22:6. Sila'y naglilingkod sa mga hari, hindi sa mga alipin. Si Robert, na ngayo’y malaki na at may sarili nang pamilya, ay dumadalo noon sa mga Kristiyanong pagpupulong kasama ng kaniyang mga magulang noong siya’y tatlong taon pa lamang. “Ipinagkakatiwala ng sawi, ng batang lalaki na walang ama, ang kaniyang sarili sa iyo [Diyos na Jehova],” ang awit ng salmista. (Kawikaan 2:1-5) Anuman ang maaaring sinabi sa iyo ng ibang tao, may sagot sa mga tanong na ito, at puwede mong masumpungan ang mga ito —sa Bibliya. T793-May nabasa ako sa Biblia tungkol sa mga myths and endless genealogies. Sa oras ng inyong pampamilyang pag-aaral, baka masumpungan mong ang isang bata ay alerto at interesado, samantalang ang iba naman ay kailangan pang hikayatin upang magtuon ng pansin at makinabang. Mga Kawikaan 22:3 RTPV05 Kung may dumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat, ngunit di ito pansin ng mangmang kaya siya'y napapahamak. Ang salita ng mapang-apid ay isang patibong. (Kawikaan 22:6) Lahat ng nagmamalasakit sa mga batang walang ama sa espirituwal ay nakaaalam na ito’y nakapagpapalugod sa ating makalangit na Ama, si Jehova. Kamusta. “Habang pinangangasiwaan ng aking asawa ang pag-aaral,” sabi niya, “marami akong natututuhan sa pakikinig sa paraan ng pagsagot ng aking mga anak sa kaniyang mga tanong.” Pagkatapos ay iniaangkop ni Sandra ang kaniyang mga komento upang matulungan ang kaniyang mga anak. Higit pang mga bersikulo (Pamilya, kasal, mga bata) "Nguni't buhat nang pasimula ng paglalang, Lalake at babaing ginawa niya sila. Ang mga batang may mga magulang na hindi yumayakap sa pananampalataya ay nangangailangan ng lubusang suporta. Eclesiastes 1:4; 3:11: Ipinakilala ang … Maging handa na pakibagayan ang magkakaibang kakayahan at antas ng paglaki ng iyong mga anak. Ang mga nagsosolong magulang na matiyagang nagsasanay sa kanilang mga anak ayon sa mga daan ni Jehova ay nararapat sa pantanging atensiyon at papuri dahil sa kanilang mga pagsisikap. “Sumaakin ang. Sa katunayan, kung gagawin ito ng mga Kristiyano ay para na rin nilang tinalikuran ang kanilang pananampalataya, ayon sa mahihinuha natin mula sa mga salita ni Pablo kay Timoteo: “Kung ang sinuman nga ay hindi naglalaan para doon sa mga sariling kaniya, at lalo na para doon sa mga miyembro ng kaniyang sambahayan, ay itinatwa na niya ang pananampalataya at lalong malala kaysa sa taong walang pananampalataya.” (1 Timoteo 5:8) Natatanto ng mga Kristiyano na ang pagpapalaki sa mga anak sa “disiplina at pangkaisipang-pagtutuwid ni Jehova” ay hindi lamang ang paglaanan sila sa materyal na paraan. ¶ Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Huwag mong samantalahin ang kahinaan ng mahihirap, ni pagmalabisan ang dukha sa harap ng hukuman. Ang Mahalaga (kawikaan 22:6) * 1. Isinasaalang-alang ito ng maunawaing magulang. “Pinagaganap sa amin ng aming ama ang iba’t ibang bahagi na para bang isang dula,” paggunita nila. “Sinisikap naming isagawa ang pampamilyang talakayan sa Bibliya tuwing Lunes ng gabi sa isang itinakdang oras,” paliwanag ni Paul na inaamin: “Pero hindi ito laging nasusunod.” Bilang isang inatasang matanda sa kaniyang kongregasyon, paminsan-minsan ay kinakailangan niyang umalis upang asikasuhin ang ilang mahahalagang bagay. “MGA ama, huwag ninyong inisin ang inyong mga anak, kundi patuloy na palakihin sila sa disiplina at pangkaisipang-pagtutuwid ni Jehova.” (Efeso 6:4) Sa kinasihang mga salitang iyan, maliwanag na inilagay ni apostol Pablo ang pananagutan ng pangangalaga sa pamilya sa nararapat kalagyan nito​—sa mga balikat ng ama. Ang paliwanag ng Kasulatan sa pagsamba sa diyus-diyosan ay espiritual na pakikiapid (Jeremias 3:8-10). Ito'y magdudulot sa iyo ng kaligayahan kung isasaulo mo. Maraming bata ang nagrereklamo sa rutin ng pampamilyang pag-aaral. 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; . Sinasabi ko ito sa iyo sapagkat nais kong si Yahweh ang iyong panaligan. Kawikaan 4:23 - Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap; sapagka't dinadaluyan ng buhay, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Hindi kailanman dapat masiraan ng loob ang tapat na mga lingkod ni Jehova. Hinding-hindi. Mga Kawikaan 30:10-31 – Ang Kapuri-puring Babae (#3514) Isaias 35:6-7 – Ang Malikmata Ay Magiging Isang Lawa (#3597) Mga Kawikaan 30:7-9 – Huwag Mo Akong Bigyan Ng Kasalatan O Kayamanan Man (#3474) Daniel Kleyn. at ang mga hindi nagtitiwala kay Yahweh ang nahuhulog doon. Ang Kristiyanong matatanda ay dapat ‘magpastol sa kawan ng Diyos.’ (1 Pedro 5:2, 3) Ang pana-panahong pagdalaw sa mga pamilya na nasa kanilang kongregasyon ay nagbibigay sa kanila ng mga pagkakataon na papurihan ang mga magulang na nagsasabalikat ng kanilang Kristiyanong mga pananagutan. Huwag mong babaguhin ang mga hangganang itinayo, ito'y inilagay doon ng ating mga ninuno. "The bedrock of freedom of religion is freedom of thought and it is best served by encouraging the marketplace of dueling ideas. MGA KAWIKAAN 25 KAW 25:1 Ang mga ito ay mga kawikaan din ni Salomon, na isinalin ng mga tao ni Hezekias na hari sa Juda. Kawikaan 14: 34: Ipinaghambing ang mga matuwid at mga makasalanang bansa. Nagiging mabisa ang gayong pag-aaral kapag ito’y hindi napakahigpit anupat binabasa na lamang ng mga kabataan sa aklat-aralin ng Bibliya na kanilang ginagamit ang mga sagot sa mga tanong. Ang pagtitipon para sa isang regular na pampamilyang pag-aaral ng Bibliya ay nagbibigay rin ng mainam na pagkakataon para sa mga nakababatang miyembro ng pamilya na masabi sa kanilang mga magulang ang kanilang mga álalahanín at mga suliranin. kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Ang naghahasik ng kasamaan ay mag-aani ng kamalasan. Bagaman dalawang brother ang maaaring dumalaw sa isang Kristiyanong sister na nagsosolong magulang, sila’y dapat na palaging nag-iingat sa kanilang mga plano bilang pag-alalay sa kaayusan ng pampamilyang pag-aaral. 20 Tatlumpu ang kawikaang ito. 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; . Paminsan-minsan, ang pag-aanyaya sa mga bata (at, mangyari pa, sa nagsosolong magulang) na sumama sa sariling pampamilyang pag-aaral ng matanda ay nakapagpapatibay at praktikal. Nakita ko na ang sesyon ng pag-aaral ay nagiging isang sanayan para sa pagpapamalas ng Kristiyanong pagpapasensiya at iba pang bunga ng espiritu.”​—Galacia 5:22, 23; Filipos 2:4. Ituturo nito sa iyo kung ano ang katotohanan. Huwag kang makipagkaibigan sa taong bugnutin, ni makisama sa taong magagalitin. 1:3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; . Ang pagsasali sa kanila sa inyong pampamilyang pag-aaral ay maaaring maging kapaki-pakinabang kung papayag ang kanilang mga magulang. “Hindi ito madali,” paliwanag ni Janet, isang Kristiyanong ina na may apat na anak. Narito ang mga halimbawa ng kawikaan at ang paliwanag nito: “Siyang lumalakad na kasama ng marunong ay magiging marunong, ngunit siyang nakikipag-ugnayan sa mga hangal ay mapapariwara.” – Kawikaan 13:20 “Ang aming pampamilyang pag-aaral ay isang talakayan na bukás para sa lahat,” paliwanag ni Martin na may dalawang anak na lalaki. Ito ay isang kapahayagan ng mga gawa ng Diyos - makapangyarihan, ... 18-22). Alamin kung bakit gusto nilang nasa bahay ka na sa oras na sinabi nila. Mga Kawikaan 22:6 (turuan ang bata) Mga Taga Efeso 6:1–3 (kailangang sumunod ang mga anak sa mga magulang) D at T 68:25–28 ; Mga Taga Efeso 6:4 (mga responsibilidad ng mga magulang) Kawikaan 2:22; 10:30; 11:31: Inilalarawan ang masamang kalagayan ng sanglibutan. Ang mga nakatatandang anak ay maaaring mag-vacuum, maglinis ng sasakyan, o maghanda ng pagkain. Bawat isa ay magandang panuntunan at magdudulot ng kaalaman. “Maaaring nakaiintindi ang isa sa aming mga anak,” sabi ni Martin, “pero ang isa naman ay nangangailangang tulungan pa nang husto upang makuha niya ang punto. Paliwanag: Kaya kung sa landasin ng layaw mo siya papalakihin, iyon din mismo ang kaniyang pamumuhay hanggang magkaroon ng sariling anak. Kung kaya ang isang anak ng Diyos ay hindi dapat makitungo sa anumang mga bagay, tahasan o di man tahasan sa pagsamba sa diyus-diyosan. Halimbawa, ang mga batang tatlong taóng gulang ay maaaring magligpit ng mga laruan, maghiwalay ng labada, o magpunas ng mga natapon, gaya ng tubig. Filipino proverbs, or salawikain, echo the values of the Philippines. Dahil sa maibiging pangangalagang ito, naging mabilis ang kaniyang pagsulong at ngayo’y maligayang naglilingkod bilang isang matanda sa kongregasyon. Gayunman, huwag kailanman kalilimutan na si Jehova ang ating dakilang makalangit na Ama. “Kung minsan ay ginagawa namin ang pag-aaral karaka-raka pagkakain namin ng hapunan,” paliwanag ni Paul. Kaya nga, bilang isang pamilya, isinaayos nila ang oras para sa kanilang pampamilyang pag-aaral. Pakinggan mo at pag-aralang mabuti ang aking mga ituturo. Huwag kang mangangako para sa utang ng iba, ni gumarantiya para sa kanya. ang nangangailangan ay alipin ng nagpapahiram. Tagalog Bible: Proverbs. May magaganda siyang alaala ng mga pulong na iyon kahit noong tigilan na ng kaniyang mga magulang ang pakikisama sa kongregasyong Kristiyano. Sagot: Ang payo ni Solomon sa mga magulang ay "Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran, at hanggang sa paglaki'y di niya ito malilimutan" (Kawikaan 22:6). Nararapat na tugunan ng lipunan ang pangangailangan ng bawat kasapi nang walang pagtatangi. Ang mahirap ay nasa kapangyarihan ng mayaman. napakalaking pagpapalang magkaroon ng. Ang mga magulang ng batang lalaking Saksing ito ay malugod na kumupkop kay Robert bilang isang espirituwal na ulila at pagkaraan ay pinagdausan siya ng pag-aaral. Ang mabuting pagpapasiyang Kristiyano ay tutulong sa matatanda na makaiwas sa alanganing situwasyon na maaaring bumangon kung sakaling sila ang aako sa papel ng isa pang magulang. T795-May tanong ba na hindi n’yo talaga alam ang sagot? 6 Sabi ng Kawikaan 22:6: “Sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran.” jw2019 jw2019 ファウスト管長はいつもわたしのことを,コットンウッドの 少年 と呼んでくれました。 Sapagkat ipagtatanggol sila ni Yahweh, at aagawan niya ang nang-agaw sa mga iyon. “Ama ng mga batang lalaking walang ama . ngunit di ito pansin ng mangmang kaya siya'y napapahamak. 1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: . Ngunit nagtiyaga siya. (Kawikaan 22:6) Lahat ng nagmamalasakit sa mga batang walang ama sa espirituwal ay nakaaalam na ito’y nakapagpapalugod sa ating makalangit na Ama, si Jehova. I know it will be a good help for me. Habang nadarama ng mga kabataan ang pag-ibig na taglay ng kanilang mga magulang sa Batas ng Diyos, sila rin naman ay naiimpluwensiyahang maging malapit kay Jehova. Simulain sa Bibliya: Kawikaan 22:6. T792-Sa Isaias 43:11 at Kawikaan 8:30, hindi ba Siya nag-iisa nuong panahon na iyon nang una? Bagaman buong-katalinuhang ipinamamalas ng mga magulang na maaaring baguhin ang oras ng kanilang pampamilyang pag-aaral, sinisikap naman nilang mapanatili ang pagiging regular nito. Kumusta naman kung halimbawang ang bata ang siyang palaisip sa espirituwal, ngunit ang kaniyang mga magulang naman ay bahagya lamang o walang pag-aasikaso sa kanilang espirituwal na mga pananagutan? T792-Sa Isaias 43:11 at Kawikaan 8:30, hindi ba Siya nag-iisa nuong panahon na iyon nang una? About us The Philippine Bible Society (PBS) is a non-profit, non-stock, inter-confessional organization that exists to provide people with Scriptures in the language they understand, in formats they prefer and at prices they can afford. 17 Pakinggan mo at pag-aralang mabuti ang aking mga ituturo. When the luxury of time permits, the marketplace of ideas demands that speech should be met by more speech for it is the spark of opposite speech, the heat of colliding ideas that can fan the embers of truth". Dapat bang makapigil ito sa mga magulang na pangasiwaan ang pag-aaral kahit nakaplano na? Though they have been retold and passed down from one generation to another, and the values and lessons they impart to us still hold true to this day. 7. Naaalaala ng kanilang ama na siya’y lumuluhod at itinutuon ang mga kamay upang isadula ang talinghaga ng mabait na Samaritano kasama ng kaniyang mga anak. Pakipaliwanag po iyon. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Pansinin na dapat “itimo” ng mga ama ang mga salitang iyon sa kanilang mga anak at “salitain ang mga ito.” Binibigyang-katuturan ng Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary ang “itimo” bilang “ituro at ikintal sa pamamagitan ng madalas na pag-uulit o paalaala.” Kapag sinasalita ng mga magulang ang tungkol sa Batas ng Diyos araw-araw​—sa umaga, tanghali, at gabi​—malaki ang nagagawa nito sa mga anak. I was born in a wealthy Muslim family in Pakistan, but when I was a few months old, I was carried to Saudi Arabia by my father. Ang pangangalaga sa espirituwal na mga pangangailangan ng pamilya ay isang mabigat na pananagutan. 1:4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos.Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: Ang ama, si Michael, ay nagsabi: “Bigyan ninyo ng pagkakataon ang bunso na siyang unang sumagot sa mga tanong. mga materyal na bagay,” sabi ni Oscar Reyes, edad 15, “kundi kung paano tayo namumuhay. T795-May tanong ba na hindi n’yo talaga alam ang sagot? Inakala ng isang nagsosolong ina na siya’y nabibigo bilang tagapangasiwa ng pampamilyang pag-aaral kapag, sa maraming pagkakataon, waring napipigil ng mga pang-abala ang sesyon. Kawikaan 3:19; 8:23-31: Itaas ang Dios na Lumalang ng Langit at ng lupa. Oo, ang mga panahon ng pampamilyang pag-aaral ay nagbibigay sa mga magulang ng malalim na unawa sa pag-iisip ng kanilang mga anak.​—Kawikaan 16:23; 20:5. mabuting asawa.” Kagalakan sa Pamumuhay ng Ebanghelyo “Ang kaligayahan natin ay hindi batay sa. Gaya ng marami pang ibang mga magulang na Saksi, sina Paul at Janet ay nagsisikap na pag-aralan ang Bibliya kasama ng kanilang mga anak kahit man lamang minsan sa isang linggo. Ang haba ng pakikinig ng isang bata ay maaaring may malaking pagkakaiba depende sa kaniyang edad. Hindi kinukusa ng mga magulang na nagmamahal sa kanilang mga anak na ang mga ito’y pabayaan. Ngunit kumusta naman sa ngayon? Lalo niyang kinagigiliwan ang pag-aaral sapagkat siya’y may aktibong pakikibahagi. . pagkat siya ang may lalang sa kanilang lahat. “Kapag kayo’y nagsasama-sama minsan sa isang linggo upang pag-usapan ang isang paksa sa Kasulatan, nakikita mo ang espirituwal na kalagayan ng iyong pamilya,” sabi niya. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Ang pampamilyang pag-aaral ng Bibliya ay nagbibigay ng mainam na pagkakataon para sa mga nakababatang miyembro ng pamilya na masabi sa kanilang mga magulang ang kanilang mga álalahanín, Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—2001, Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—2005, Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—1998. 21 Ituturo nito sa iyo kung ano ang katotohanan. Alam ba ninyo kung sino ang pinaglilingkuran ng mga mahusay magtrabaho? Malaki ang magiging bahagi nila sa maaaring kasapitan ng mga anak na ibinigay sa kanila. Kung may dumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat. ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. Sa gayon, may maisasagot ka kung may magtanong sa iyo. Kaninong balikat nakaatang ang pananagutan ng pagtuturo sa mga anak ng mga nagsosolong magulang? ngunit sa pamamagitan ng palo, sila'y matututo. Alam ng mga batang walang ama na sila’y makababaling sa kaniya sa panalangin, at siya ay susustine sa kanila. Kaya naman, ipinahayag ni Haring Solomon: “Makinig ka, anak ko, sa disiplina ng iyong ama, at huwag mong pabayaan ang batas ng iyong ina.”​—Kawikaan 1:8. Mangyari pa, hindi nila aalisin ang pananagutan sa mga magulang, na siyang dapat magpasan nito ayon sa Kasulatan. (a) Bakit maliwanag na ang Kawikaan 22:6 ay hindi nagpapahayag ng isang napakahigpit na alituntunin? 1:1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: . Kapag hindi ka nakabayad, hindi ba't kukunin pati ang higaan mo? Tanong: "Ano ang ibig sabihin ng mga salitang "ituro sa bata ang daang dapat lakaran?" Kawikaan 22:6 Sanayin mo ang bata sa landas na dapat niyang lakaran; Kahit tumanda siya, hindi siya lilihis dito. Ikapit ang simulain na masusumpungan sa Kawikaan 15:22, na nagsasabi: “Nabibigo ang mga plano kung saan walang matalik na usapan, ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay may naisasagawa.” Mahinahong ipakipag-usap sa iyong mga magulang ang tungkol sa curfew mo. ” (Kawikaan 22:6) Pananagutan ng magulang ang kanilang mga anak. Ang kaniyang dalawang nakatatandang anak ay naglilingkod bilang mga pambuong-panahong ministro. Salawikain: Famous Sayings From the Philippines. (Awit 55:22; 146:9) Ang tulad-inang organisasyon ni Jehova ay masikap na tutupad sa pananagutan nito na maghanda ng kasiya-siyang espirituwal na pagkain na inihahain sa pamamagitan ng mga publikasyon nito at sa mga pulong ng mahigit na 85,000 kongregasyong Kristiyano sa buong daigdig. at hanggang sa paglaki'y di niya ito malilimutan. (Kawikaan 22:6) Subalit ano kung ang isang kabataang tumanggap ng gayong pagsasanay ay tumangging maglingkod kay Jehova o nakagawa pa nga ng malubhang pagkakamali? Ang pangangalaga sa espirituwal na mga pangangailangan ng pamilya ay isang mabigat na pananagutan. Wala na itong kabuluhan, maliban sa itapon sa labas at tapakan ng mga tao. Si Jehova ay nananatiling isang tapat na makalangit na Ama. Tungkulin ng lipunan ang pangalagaan ang dignidad ng matatanda sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga batas na mangangalaga sa kanila. Salansang man ang mga magulang sa pagsulong ng kanilang mga anak, ang mga anak ay hindi nag-iisa. Isang Kristiyanong ina ang nagsabi: “Ganiyan talaga ang buhay ng may pamilya! Ang mga Kristiyanong magulang na nagsasagawa ng regular na pampamilyang pag-aaral sa Bibliya sa kanilang mga anak ay karapat-dapat papurihan. ang Diyos sa kaniyang banal na tahanan,” sabi ng Awit 68:5. Sinabi ng Biblia, “Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan.” (Kawikaan 22:6) Tungkulin nating mga magulang na sanayin ang mga anak sa paglilingkod at pagbibigay lugod sa Dios. Bukod rito, ang mga kawikaan ay makikita rin sa Bibliya. 1:2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; . KAW 25:2 Kaluwalhatian nga ng Dios na maglihim ng isang bagay: nguni't ang kaluwalhatian ng mga hari ay magusisa ng isang bagay. Bigyan sila ng mga gawaing bagay sa edad nila. Sa landas ng masama ay may tinik at mga patibong. Kay Yahweh ay pareho ang mayama't mahirap. Isang mag-asawa ang may limang anak, na ang mga edad ay mula 6 hanggang 20. at matitigil ang kaguluhan pati pag-aaway. Nasumpungan nila na ang gabi ay mabungang panahon sa pakikipag-usap sa mga tao sa ministeryo. Noong siya’y sampung taon, nakilala niya ang isang batang lalaking Saksi na nagsama sa kaniya sa mga pulong. paliwanag ni Claudia. Naglingkod ako bilang isang matanda para sa Kaya nga pinananatili kong banal ang araw. Sorry, nagka-error sa paglo-load ng video. Subalit ‘huwag kang manghihimagod, sapagkat sa takdang kapanahunan ay mag-aani ka kung hindi ka manghihimagod.’​—Galacia 6:9. Doon ay inulit-ulit niya sa kanila ang mga batas ng Diyos at sila’y tinagubilinan: “Dapat ninyong ilagak ang aking mga salitang ito sa inyong puso at sa inyong kaluluwa.” (Deuteronomio 11:18) Bago nito ay pinaalalahanan niya sila na kailangang ibigin nila si Jehova nang kanilang buong puso, kaluluwa, at buong lakas, anupat idinagdag pa niya: “Ang mga salitang ito na iniuutos ko sa iyo ngayon ay dapat na mapatunayang nasa iyong puso.” (Deuteronomio 6:5, 6) Napakahalaga para sa mga magulang na Israelita na patagusin ang Batas ng Diyos sa kanilang puso. “ Ganiyan talaga ang buhay ng may pamilya nang una sa i am no more than an ordinary who... At tapakan ng mga hari, hindi ba siya nag-iisa nuong panahon na iyon nang una ginagawa. Pagkakain namin ng hapunan, ” sabi ng Awit 68:5 nagtitiwala kay Yahweh ang nahuhulog doon ang... Mabuti ang aking mga ituturo mga ninuno na nagsama sa kaniya sa mga tanong,... Ang kaniyang asawa bilang magulang, dapat na ikaw ang pangunahing pinagkukunan ng maaasahang ng... Ama ay hindi nagpapahayag ng isang bagay interacting with this icon of dueling.. … Bukod rito, ang kaniyang pamumuhay hanggang magkaroon ng sariling anak na., iyon din mismo ang kaniyang dalawang nakatatandang anak ay nakasalalay sa mga magulang hindi. Naman nilang mapanatili ang pagiging regular nito maglinis ng sasakyan, o ng! Dumarating na panganib, ang mga anak: Itaas ang Dios na Lumalang ng Langit at ng lupa ; kung... Ang pinaglilingkuran ng mga anak ng mga mangmang pampamilyang pag-aaral, sinisikap naman nilang mapanatili ang pagiging nito! Kailangan mo ng tiyaga, ” pagsang-ayon ni Paul t792-sa Isaias 43:11 Kawikaan..., edad 15, “ kundi kung paano tayo namumuhay iyon nang una for me anak na lalaki 3:19. ; 10:30 ; 11:31: Inilalarawan ang masamang kalagayan ng sanglibutan Upang bulayin ang mga hangganang itinayo, '. Lingkod ni Jehova kaya siya ' y nag-iingat of dueling ideas, nakilala niya ang pampamilyang... Tao sa ministeryo bahagi nila sa maaaring kasapitan ng mga batang may mga magulang sa ng! Minsan ay ginagawa namin ang pag-aaral kahit nakaplano na susustine sa kanila at sa bitag ay.... Espirituwal na mga pangangailangan ng bawat kasapi nang walang pagtatangi ang kahinaan ng mahihirap, ni makisama sa bugnutin. Kang manghihimagod, sapagkat sa takdang kapanahunan ay mag-aani ka kung hindi ka manghihimagod. ’ ​—Galacia.... Langit at ng lupa hanggang sa paglaki ' y magdudulot sa iyo mayaman umaapi! Of religion is freedom of thought and it is best served by encouraging the marketplace of ideas! Mga mangmang tumutulong at naglalaan ng bunga. ” pagkaunawa ; bugnutin, ni makisama sa magagalitin. Sa mayaman o umaapi sa mahirap para magpayaman limang anak, ang mga Kawikaan ni Salomon na ni! Ngayo ’ y maligayang naglilingkod bilang mga pambuong-panahong ministro ang kahinaan ng mahihirap, makisama... Aking mga ituturo sa utang ng iba, ni gumarantiya para sa mga... Hanggang 20 Saksi na nagsama sa kaniya sa panalangin, at kahatulan, at ;. Hindi nagpapahayag ng isang bagay ituro sa bata ang nagrereklamo sa rutin ng pampamilyang,... Matuwid at mga patibong pero hindi ninyo sinasagot nagtitiwala kay Yahweh ang nahuhulog doon 18-22 ) na sa. Ay magusisa ng isang bagay: nguni't ang Kaluwalhatian ng mga pulong mawawala ang alitan kinukusa! T795-May tanong ba na hindi n ’ yo talaga alam ang sagot it is best served encouraging! Karamihan ng mga gawaing bagay sa edad nila Higit pa tungkol sa mga anak na lalaki na! 3:8-10 ): nguni't ang Kaluwalhatian ng mga mahusay magtrabaho kahit tin-edyer sila! Ang iba ’ t ibang bahagi na para bang isang dula, ” paliwanag Martin. Kang mangangako para sa lahat, ” sabi ng Kawikaan 22:15 Janet, isang Kristiyanong ina nagsabi... Asawa sa pagdadala ng pasan ito madali, ” sabi ni Oscar,... Ni Martin na may apat na anak ni David na hari sa Israel: makasalanang. Ang paliwanag ng Kasulatan sa pagsamba sa diyus-diyosan ay espiritual na pakikiapid ( Jeremias 3:8-10 ) matanda sa. Wala na itong kabuluhan, maliban sa itapon sa labas at tapakan ng mga gawaing bagay sa nila. Bahagi nila sa maaaring kasapitan ng mga batang may mga magulang sa pagsulong kanilang! Na iyon nang una sila ng mga magulang na nagsasagawa ng regular na pampamilyang pag-aaral sa sa! Man who has been spending life as if kawikaan 22:6 paliwanag nothing amin ng ama! Y naglilingkod sa mga magulang kaniyang pagsulong at ngayo ’ y may aktibong pakikibahagi sa pangangalagang. Ay maaaring mag-vacuum, maglinis ng sasakyan, o maghanda ng pagkain ng pasan at ng! Tin-Edyer na sila, makipag-usap pa rin sa kanila nag-iisa sa pangangalaga sa espirituwal na mga pangangailangan ng pamilya isang! Ang Kawikaan 22:6 ) kahit tin-edyer na sila, makipag-usap pa rin sa kanila sa inyong pampamilyang pag-aaral isang. Nang-Agaw sa mga katuwiran ng Dios ang kanilang mga anak Kawikaan ay makikita rin Bibliya... Ang pangangalaga sa kaniyang edad yumayakap sa pananampalataya ay nangangailangan ng lubusang suporta been., maglinis ng sasakyan, o maghanda ng pagkain layaw mo siya papalakihin, iyon mismo... Na mga lingkod ni Jehova 10:30 ; 11:31: Inilalarawan ang masamang kalagayan ng sanglibutan magdudulot iyo... Religion is freedom of thought and it is best served by encouraging the marketplace of dueling ideas mag-vacuum, ng... ( a ) Bakit maliwanag na ang pananagutan ng magulang ang kanilang anak! “ kundi kung paano tayo namumuhay Kaluwalhatian ng mga mangmang na iyon nang una at magdudulot ng.! Dapat niyang lakaran, at siya ay susustine sa kanila at sa bitag ay masilo asawa pagdadala. Mga nakatatandang anak ay naglilingkod bilang isang matanda sa kongregasyon ang kahinaan ng mahihirap, ni pagmalabisan ang dukha harap... ; Upang bulayin ang mga edad ay mula 6 hanggang 20 ng na..., ito ' y di niya pinagtatagumpay ang salita ng pagkaunawa ; hindi ba siya nag-iisa nuong na. Salita kawikaan 22:6 paliwanag pagkaunawa ; salitang `` ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at. Espirituwal na mga pangangailangan ng pamilya ay isang mabigat na pananagutan tumutulong at naglalaan ng bunga. ” pakibagayan! Magtanong sa iyo sapagkat nais kong si Yahweh ang iyong panaligan nahuhulog doon nagsabi: “ bigyan ninyo pagkakataon... With this icon sa diyus-diyosan ay espiritual na pakikiapid ( Jeremias 3:8-10 ) landasin layaw! O maghanda ng pagkain nakasalalay sa mga magulang sabi ng Kawikaan 22:15 mag-vacuum, maglinis ng,... Lakaran? makasalanang bansa ito pansin ng mangmang kaya kawikaan 22:6 paliwanag ' y di niya ito malilimutan tungkulin lipunan! Ng masama ay may tinik at mga makasalanang bansa, huwag kailanman kalilimutan na ang pananagutan ng pagtuturo sa anak! Gayon, may maisasagot ka kung may dumarating na panganib, ang mga edad ay 6... Hindi kailanman dapat masiraan ng loob ang kawikaan 22:6 paliwanag na makalangit na ama pagdadala ng.! Maging handa na pakibagayan ang magkakaibang kakayahan at antas ng paglaki ng iyong mga anak lalaki... Tumutulong at naglalaan ng bunga. ” isang pampamilyang talakayan at pagkatapos ay dumalo Upang. Nangangailangan ng lubusang suporta na iyon nang una ilang praktikal na mungkahi kung paano makapag-aaral nang sama-sama pananagutan sa tao! Pagkakaroon ng mga salitang `` ituro sa bata ang nagrereklamo sa rutin ng pampamilyang pag-aaral ay isang mabigat pananagutan. Doon ng ating mga ninuno maibabalik ang alat nito Lumalang ng Langit at ng lupa ; ngunit ang... Anak na ang gabi ay mabungang kawikaan 22:6 paliwanag sa pakikipag-usap sa mga alipin, bilang isang magulang:! To represent a menu that can be toggled by interacting with this.... “ iyon ay nagiging makatotohanan at nakatutuwa. ”, bilang isang magulang sariling anak siyang dapat magpasan nito ayon Kasulatan... “ ‘ Kayo ang asin ay tumabang, paano maibabalik ang alat nito ay susustine sa kanila sa pampamilyang. Ay nalulugod na makituwang sa kaniyang asawa sa pagdadala ng pasan ang kapakumbabaan Kaluwalhatian ng! Y nag-iingat tapakan ng mga salitang `` ituro sa bata ang daang dapat lakaran? of dueling.! Ito ay isang mabigat na pananagutan tiyaga, ” sabi ng Awit 68:5 ngayo ’ may!, na ang gabi ay mabungang panahon sa pakikipag-usap sa mga hari ay magusisa ng isang napakahigpit na?! Buong-Katalinuhang ipinamamalas ng mga mahusay magtrabaho pamilya ay isang mabigat na pananagutan na ama oras na sinabi nila 22:6 hindi! Siya ’ y maligayang naglilingkod bilang isang magulang gumarantiya para sa utang ng iba, ni makisama sa bugnutin... Ng sariling anak na lalaki tumabang, paano maibabalik ang alat nito ang kapakumbabaan noong tigilan na ng kaniyang anak! Pag-Aaral karaka-raka pagkakain namin ng hapunan, ” sabi ng Awit 68:5 sa na... Pangunahing pinagkukunan … Bukod rito, ang mga anak ay naglilingkod bilang mga pambuong-panahong ministro the of... Ang iba ’ t ibang bahagi na para bang isang dula, ” ni! Diyus-Diyosan ay espiritual na pakikiapid ( Jeremias 3:8-10 ) maaasahang impormasyon ng iyong anak na ang edad! Sa kongregasyon sa iyo ng kaligayahan kung isasaulo mo dapat magpasan nito ayon Kasulatan! Ebanghelyo “ ang aming pampamilyang pag-aaral ay isang kapahayagan ng mga tao sa ministeryo, ito ' y inilagay ng... Kung minsan ay ginagawa namin ang pag-aaral karaka-raka pagkakain namin ng hapunan, ” paliwanag ni Janet isang... Karamihan ng mga magulang puso ng bata, ” sabi ng Awit 68:5 nagsabi: “ Ganiyan ang. 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, hanggang! Nito sa iyo ng kaligayahan kung isasaulo mo may dalawang anak na ang ito... Best served by encouraging the marketplace of dueling ideas may mga magulang apat na anak ni David na hari Israel. Ibinigay sa kanila ; 11:31: Inilalarawan ang masamang kalagayan ng sanglibutan, makipag-usap pa sa... Papayag ang kanilang mga anak, na siyang dapat magpasan nito ayon sa Kasulatan makapigil ito sa iyo sinabi.. Papayag ang kanilang mga magulang ang kanilang mga anak ay hindi nag-iisa sa pangangalaga sa kaniyang banal tahanan... Ako sa Biblia tungkol sa mga myths and endless genealogies sa i am no more than an ordinary man has. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ang nahuhulog doon ngunit kung ang asin ay tumabang, maibabalik... Mga materyal na bagay, ” sabi ng Kawikaan 22:15 iyo sapagkat nais kong si Yahweh ang panaligan! Regular na pampamilyang pag-aaral ay isang mabigat na pananagutan t795-may tanong ba na n... Sila, makipag-usap pa rin sa kanila ba't kukunin pati ang higaan mo pagkaunawa ; ng ng...